Inleiding

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten Cycle Media, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We willen dat vertrouwen niet schaden. Dit begint bij het verschaffen van inzicht in ons privacybeleid. Cycle Media neemt uw privacy serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden u aan dit Privacybeleid aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met klantenservice@cyclemedia.nl.

Wie is Cycle Media?

Cycle Media is de éénmanszaak Cycle Media, gevestigd en kantoorhoudende te Plantage Middenlaan 62, 1018 DH te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 59634154 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit maakt Cycle Media de verwerkingsverantwoordelijke.

In dit Privacybeleid leggen wij je uit…

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Hoe u uw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Dit beleid beschrijft de gegevens die wij verzamelen, hoe deze gebruikt en gedeeld worden en uw keuzes met betrekking tot deze gegevens. Het is raadzaam om dit privacybeleid te lezen waarin de belangrijkste punten uit ons privacybeleid worden beschreven (waaronder welke gegevens we verzamelen, wanneer we dat doen en hoe we deze gegevens gebruiken).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cycle Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@cyclemedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cycle Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of andere emails voor marketingdoeleinden
 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten digitaal naar u te verzenden
 • Om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties bij zoekresultaatpagina’s zijn
 • Cycle Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie

Geautomatiseerde besluitvorming

Cycle Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cycle Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cycle Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is zoals bijvoorbeeld administratie en facturen voor de omzetbelasting. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard.

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens verstreken of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk voor het doel, dan zullen de gegevens worden vernietigd. De gegevens zullen dan niet langer meer bestaan of niet langer meer bestaan in een bruikbare vorm.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cycle Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cycle Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en verwerking hiervan. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cycle Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Inzage persoonsgegevens

Als u de persoonsgegevens die bij Cycle Media over u zijn vastgelegd wilt inzien, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Corrigeren persoonsgegevens

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Cycle Media. U kunt verzoeken dat Cycle Media uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Cycle Media te verkrijgen. Cycle Media zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen en in te zien valt. Op deze manier kunt u deze gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Cycle Media u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Verzoek persoonsgegevens

U kunt bij Cycle Media een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@cyclemedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien Cycle Media uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. Cycle Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cycle Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via klantenservice@cyclemedia.nl.

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Cycle Media is continu bezig om door te ontwikkelen. Het Privacybeleid kan om deze reden worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom om dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

Postadres en vestigingsadres: Plantage Middenlaan 62, 1018 DH te Amsterdam

Mocht u vragen hebben over ons Privacybeleid en de wijze waarop Cycle Media uw gegevens gebruikt, of een verzoek willen indienen voor gegevensoverdracht, neem dan contact met ons op via ons zakelijk nummer: 020 244 0080 of stuur ons een email naar klantenservice@cyclemedia.nl