Inleiding

Wanneer je gebruikmaakt van de diensten Cycle Media, vertrouw je ons je gegevens toe. We willen dat vertrouwen niet schaden. Dit begint bij het verschaffen van inzicht in ons privacybeleid. Cycle Media neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden je aan dit Privacybeleid aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met klantenservice@cyclemedia.nl.

Wie is Cycle Media?

Cycle Media is de éénmanszaak Cycle Media, gevestigd en kantoorhoudende te Plantage Middenlaan 62, 1018 DH te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 59634154 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit maakt Cycle Media de verwerkingsverantwoordelijke.

In dit Privacybeleid leggen wij je uit…

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Dit beleid beschrijft de gegevens die wij verzamelen, hoe deze gebruikt en gedeeld worden en uw keuzes met betrekking tot deze gegevens. Het is raadzaam om dit privacybeleid te lezen waarin de belangrijkste punten uit ons privacybeleid worden beschreven (waaronder welke gegevens we verzamelen, wanneer we dat doen en hoe we deze gegevens gebruiken).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cycle Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@cyclemedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cycle Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of andere emails voor marketingdoeleinden
 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten digitaal naar je te verzenden
 • Om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties bij zoekresultaatpagina’s zijn
 • Cycle Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

Geautomatiseerde besluitvorming

Cycle Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cycle Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cycle Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is zoals bijvoorbeeld administratie en facturen voor de omzetbelasting. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard.

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens verstreken of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk voor het doel, dan zullen de gegevens worden vernietigd. De gegevens zullen dan niet langer meer bestaan of niet langer meer bestaan in een bruikbare vorm.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cycle Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cycle Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming  beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en verwerking hiervan. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cycle Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Inzage persoonsgegevens

Als je de persoonsgegevens die bij Cycle Media over je zijn vastgelegd wilt inzien, kun je een verzoek tot inzage doen.

Corrigeren persoonsgegevens

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Cycle Media. Je kunt verzoeken dat Cycle Media je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijderd of afschermt.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Cycle Media te verkrijgen. Cycle Media zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen en in te zien valt. Op deze manier kun je deze gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Cycle Media je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Verzoek persoonsgegevens

Je kunt bij Cycle Media een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@cyclemedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Indien Cycle Media je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. Cycle Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cycle Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via klantenservice@cyclemedia.nl.Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Cycle Media is continu bezig om door te ontwikkelen. Het Privacybeleid kan om deze reden worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom om dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met vragen of klachten?

Postadres en vestigingsadres: Plantage Middenlaan 62, 1018 DH te Amsterdam

Mocht je vragen hebben over ons Privacybeleid en de wijze waarop Cycle Media je gegevens gebruikt, of een verzoek willen indienen voor gegevensoverdracht, neem dan contact met ons op via ons zakelijk nummer: 020 244 0080 of stuur ons een email naar klantenservice@cyclemedia.nl